Kontakt podaci

M-energija d.o.o.
Trg Sjepana Radića 3
47220 Vojnić
Hrvatska - Croatia

Email: menergija@gmail.com

Oprema za male hidroelektrane

reaktor4

Sustav za male hidroelektrane

 

Provjerite ponudu

Male hidroelektrane

1-male-hidroelektrane Male hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetička energija samim strujanjem vode (u statoru turbine), a zatim se pretvara u mehaničku energiju (u rotoru turbine) vrtnjom vratila turbine te konačno u električnu energiju preko generatora. U RH male hidroelektrane prema propisima je određena kao postrojenje za iskorištavanje energije vodotokova sa izlaznom električnom snagom od 10 kW pa do 10 MW.

 

Male hidroelektrane nemaju štetan utjecaj na okoliš

Sustav male hidroelektrane se sastoji od svih objekata i dijelova koji služe za skupljanje, dovođenje i odvođenje vode, za pretvaranje mehaničke u električnu energiju, za transformaciju i razvod el energije. Razlikuju se sljedeći karakteristični dijelovi hidroelektrane: brana ili pregrada, zahvat, dovod, vodna komora, tlačni cjevovod, strojarnica (turbina, generator, ...) i odvod vode.

21-sustav-male-hidroelektrane

U usporedbi sa velikim neke od prednosti malih hidroelektrana :

 • gotovo da nemaju nedostataka
 • nema troška distribucije električne energije
 • nema negativnog utjecaja na ekosustav kao kod velikih hidroelektrana
 • jeftino održavanje

 

22% svjetske proizvodnje električne energije dolazi iz malih i velikih hidroelektrana

3-energija-hidroelektranaPrednosti iskorištenja energije vodotokova se u prvom redu očituju u eliminiranju emisija štetnih plinova u atmosferu koju susrećemo kod energana na fosilna goriva. Dok je kod velikih hidroelektrana, kao posljedica gradnje velike brane sa zaštitnim mrežama koje se nalaze prije ulaska u turbinski dovodni kanal ipak prisutna emisija metana zbog zadržavanja žive tvari na zaštitnoj mreži koja tamo emitira metan kao posljedicu procesa raspada organske materije, kod malih hidroelektrana brane su male, preljevne, a u slučaju, tzv., tirolskog zahvata kanal ne smije sadržavati zaštitnu mrežu i voda sa svim tvarima koje nosi sa sobom u nepromijenjenom sadržaju struji kanalom. Ovakva filozofija gradnje i tehnologija u potpunosti isključuje ikakve štetne emisije u atmosferu.

Gradnja male hidroelektrane je zahvat u funkciji razvoja društva 


2-hidroelektrana-generator-turbinaDa bi se hidroelektrana smatrala malom hidroelektranom, sa ciljem zaštite okoliša, pod samim pojmom se kategoriziraju energetski objekti koji iskorištavaju hidropotencijal, a istovremeno imaju sljedeća svojstva:

 • karakterizira ih protočni rad ili iznimno mala akumulacija (minimiziran utjecaj na vodotok)
 • paralelan rad sa mrežom i ugradnja asinkronih generatora
 • kod objekata sa instaliranom snagom manjom od 100 kW nema gradnje trafostanice već se predviđa izvedba transformatora na stupu
 • postrojenje se sastoji od brane (niskog preljevnog praga), dovodnog kanala i/ili cjevovoda, zgrade strojarnice i odvodnog kanala
 • preljevni prag služi samo zato da uspori vodotok prije ulaska u dovodni kanal
 • umjesto niskog preljevnog kanala može se upotrijebiti tzv. tirolski zahvat
 • dovodni kanal zatvorenog tipa predviđen je samo za vođenje zahvaćene vode po strmim obroncima i većim dijelom je ukopan (može biti i potpuno ukopan)
 • dovodni kanal otvorenog tipa predviđen je za veće količine vode i u pravilu se nalazi na manje strmim terenima
 • tlačni cjevovod treba biti što manjih dimenzija i predviđen je da vodu najkraćim putem dovede do strojarnice
 • zgrada strojarnice je što manjih gabarita i operacija je u potpunosti automatizirana
 • odvodni kanal je otvoren i kratak i njime se voda vraća iz strojarnice u vodotok (ova voda je gotovo redovito jako obogaćena kisikom, tako da se ribe rado zadržavaju u ovom području)
Ako se pri kategorizaciji i projektiranju malih hidroelektrana drži ovih načela utjecaji na okoliš su svedeni na minimum.